Vedtægter

VEDTÆGTER for Agersted Motionscenter.


§ 1    Foreningens navn er: Agersted Motionscenter 


§ 2    Agersted Motionscenter har til formål at give medlemmerne mulighed for at dyrke

         motion.


§ 3    Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Regnskabet følger

         kalenderåret.


§ 4    Tegningsberettiget for foreningen: Kasserer/forretningsfører har fuldmagt til kontoen,

         den øvrige bestyrelse har kiggeret til kontoen.


§ 5    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen

         afholdes hvert år inden udgangen af februar og indvarsles på mail senest 14 dage

         før afholdelsen.


§ 6   Som medlemmer af foreningen optages alle interesserede.


§ 7   Bestyrelsen består af 5 medlemmer + 1 suppleant

        De 6 medlemmer vælges på generalforsamlingen. De 5 bestyrelsesmedlemmer

        har alle stemmeret og ved afstemning gælder simpelt flertal.

        - I ulige år afgår 2 medlemmer og i lige år 3 medlemmer.

        - Endvidere vælges 2 revisorer samt revisorsuppleant.

        - Bestyrelsen konstituerer sig selv.   


§ 8  Dagsordenen skal på generalforsamlingen have følgende punkter:

       a. Valg af dirigent.

       b. Formandens beretning til godkendelse.

       c. Regnskabsaflæggelse til godkendelse.

       d. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.

       e. Behandling af indkomne forslag.

       f. Valg til bestyrelsen efter reglerne i § 7.

       g. Valg til revisor og revisorsuppleant.

       h. Eventuelt

       Forslag til pkt.e skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

       Stemmeret har ethvert medlem, som er fyldt 15 år og som ikke står i kontigentrestance.

       Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning. skal dette foregå.


§ 9  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det

       fornødent eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt begrun-

       det krav herom med forslag til dagsorden.


§ 10 Vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamlingen og kan kun vedtages

       med 2/3 stemmeflertal af de stemmeberettigede medlemmer. Hvis dette ikke kan op-

       nås, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage. På den ekstra-

       ordinære generalforsamling kan vedtægtsændringen besluttes ved almindeligt stem-

       meflertal.


§ 11 Opløsning skal godkendes af 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer både på en

       generalforsamling samt en ekstraordinær generalforsamling 14 dage efter den først

       afholdte. I tilfælde af foreningens opløsning skal respekteres de bestemmelser, som

       er gældende for Idrætssamvirket i Brønderslev Kommune. Endvidere skal eventuelle

       midler, der måtte stamme fra udlodning, tilfalde anden almennyttig velgørende forening

       i lokalområde Agersted.